Προβολικά Τεστ Αξιολόγησης

 Από το omilia.gr
Τι είναι οι προβολικές δοκιμασίες (τεστ);
Οι προβολικές δοκιμασίες (Thematic Apperception Test, Children’s Apperception Test, Fairytale Test, Παιδικό Ιχνογράφημα) αποτελούν ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή και αξιολόγηση κλινικών συμπερασμάτων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, τα προβολικά τεστ αποτελούν ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες οι οποίες μας δίνουν μία σφαιρική εκτίμηση της προσωπικότητας του ατόμου. Η εκτίμηση αυτή αφορά τη γνωστική του ωριμότητα, το επίπεδο ικανοτήτων και τις συναισθηματικές του δυσκολίες, καθώς επίσης και τα τυχόν στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συντελεί στην πληρέστερη θεραπευτική προσέγγιση.

Ποια η χρήση των προβολικών δοκιμασιών;
Η χρήση των προβολικών δοκιμασιών βασίζεται στη συμβολική δημιουργία μέσω της οποίας το άτομο εκφράζει ασυνείδητες και συνειδητές επιθυμίες, φαντασιώσεις, προβληματισμούς, και γενικά προβάλλει τον εσωτερικό του κόσμο. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν ένα διφορούμενο ερέθισμα (π.χ αφηρημένα σχέδια, εικόνες, παραμύθια), η ερμηνεία τους γι’ αυτό το ερέθισμα μπορεί να υποδεικνύει τις ανάγκες τους, τα συναισθήματα, τις ανησυχίες, τις συγκρούσεις, τις εμπειρίες και τον τρόπο σκέψης τους. Τα ερεθίσματα από μόνα τους θεωρούνται ουδέτερα, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται και οργανώνει τα ερεθίσματα θεωρείται μία επέκταση, ή προβολή, του χαρακτηριστικού τρόπου αντίληψης και οργάνωσης της καθημερινής ζωής του.

Σε ποιους απευθύνονται τα προβολικά τεστ;
Τα προβολικά τεστ ενδείκνυνται για χορήγηση σε παιδιά και εφήβους που εκφράζονται καλύτερα μέσω της σχεδίασης, παρά με τον προφορικό λόγο. Η χορήγησή τους γίνεται από θεραπευτές του κέντρου «λόγος» με εξειδικευμένη εκπαίδευση στην προβολική διαδικασία.

Σχόλια