Άγρια Παιδιά


Α.τάκες 
Γ.ιατί
Ρ.οή 
Ι.σοτιμία 
Α.νθρωπιά 
Π.ολυπλοκότητα 
Α.πλότητα 
Ι.σορροπία 
Δ.εσμοί 
Ι.στορίες 
Α.ναζήτησεις 

Πάντα μέσα στα μεγάλα σκουπίδια βρίσκεις πράγματα που αξίζουν... 

β.ψ. 
Σχόλια