Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων & Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.000 Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος και αριθμεί 15 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας μας πάντοτε βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 


Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και τα «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» των Δήμων. Όπως ήδη γνωρίζετε η λειτουργία τους, έληξε στις 31/12/2012. Παρότι προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας τους με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» - «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», οι σχετικές διαδικασίες προκήρυξης της πράξης και ένταξης σε αυτή των ήδη λειτουργούντων δομών δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η λειτουργία των Δομών να τίθεται σε κίνδυνο. 

Σας επισημαίνουμε ότι τυχόν διακοπή της λειτουργίας των Δομώv σημαίνει τη διακοπή παροχής επειγουσών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και υγείας για 2700 ηλικιωμένους και ΑμεΑ και την απώλεια εργασίας για τους 740 εργαζόμενους των δομών. 

Μέσα στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η μη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών θα οδηγήσει σε δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, στη δημιουργία νέων ανέργων και τελικά στην εξαθλίωση τους. 

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των Δομών και των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων σε αυτές.

Σχόλια