Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νεογνά και τις μητέρες

Από το www.kala-nea.gr
Υποχρεωτικές δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νεογέννητα βρέφη αλλά και τις μητέρες τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε όλα τα μαιευτήρια της χώρας τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά.

Το υπουργείο Υγείας θεσμοθετεί τις εξετάσεις αυτές ενώ για να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις και παραλείψεις στέλνει ακόμη και τους «ράμπο» υγείας για να ελέγχουν.

Φαινόμενα όπου κάποιες μονάδες υγείας δεν κάνουν τις ειδικές δωρεάν εξετάσεις σε κάποια βρέφη και τις μητέρες τους για λόγους διακρίσεων, επιχειρεί να φρενάρει το υπουργείο Υγείας. Γι αυτό και με εγκύκλιό του θεσμοθετεί και οριοθετεί τις υποχρεωτικές δωρεάν εξετάσεις που θα πρέπει να κάνουν τα μαιευτήρια.

Ήδη εστάλη η εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας για την διαμόρφωση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών ανάπτυξης και υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν) σε εθνικό επίπεδο υπό το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Με το Ε.Π.Π.Ε.Ν παρέχονται δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο παιδί και στην οικογένεια, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Παρέχεται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της ανίχνευσης, τη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και αξιολόγηση της πορείας του πάσχοντος παιδιού, σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ).

Το Ε.Π.Π.Ε.Ν έχει καθολικό χαρακτήρα εφαρμογής σε όλες τις μαιευτικές-νεογνολογικές μονάδες και κλινικές της χώρας, του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και διενεργείται κατά ενιαίο τρόπο σύμφωνα με τις ορισθείσες διαδικασίες σε όλα τα νεογέννητα στην Ελληνική Επικράτεια.

Μάλιστα για να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα χωρίς διακρίσεις το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, πρόκειται να προβεί σε προγραμματισμό διενέργειας τακτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Π.Π.Ε.Ν.

Σχόλια