Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης για την σεξουαλική διαφορετικότητα

Από 1ης Αυγούστου 2012 τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία ετήσιας διάρκειας, η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: 1528, που απευ
θύνεται σε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και ταυτότητα φύλου, στις οικογένειές τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Το πρόγραμμα «Ζούμε όπως κι Εσύ», αποσκοπεί στην προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού της σεξουαλικής διαφορετικότητας, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων (Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ Ν.3304/2005).

Καλώντας το 1528, οι νέοι και οι νέες με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και ταυτότητα φύλου, οι οικογένειές τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, λαμβάνουν ολοκληρωμένη ειδική συμβουλευτική ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη αναφορικά με την αποδοχή της σεξουαλικής διαφορετικότητας και την ορθή διαχείριση περιστατικών αρνητικής διάκρισης σε σχέση με τον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στον εργασιακό χώρο.

Αναλυτικά, η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης παρέχει:
  • συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς,
  • ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους,
  • παροχή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν και
  • παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα παραπομπής επειγόντων περιστατικών σε άλλες υπηρεσίες, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της γραμμής.
ΠΟΥ: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417
ΠΟΤΕ: πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, από τις 12π.μ. έως τις 20μ.μ. εκτός Σαββατοκύριακου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.facebook.com/ggneasgenias

Πηγή: www.kala-nea.gr

Σχόλια