Ευρωπαϊκή στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα τετραετή στρατηγική (2012-2015) που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκώνκαλής διαβίωσης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η νέα στρατηγική εγκρίθηκε με τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ως μία από τις κυριότερες αιτίες που επηρεάζουν αρνητικά την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ, προσδιορίζεται η ελλιπής επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την πλήρη και ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής είναι το γεγονός ότι η αγορά δεν παρέχει αρκετά οικονομικά κίνητρα για συμμόρφωση.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ τονίζονται και τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία της ΕΕ τα οποία δυσχεραίνουν την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών καλής διαβίωσης για ορισμένες κατηγορίες ζώων.
Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και των ανησυχιών αυτών, με τη νέα στρατηγική, προτείνεται η θέσπιση μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων.
Η νομοθεσία που πρόκειται να προταθεί αναμένεται να προωθήσει μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία θα επικεντρώνεται στα πραγματικά αποτελέσματα της καλής διαβίωσης των ζώων και όχι στη μηχανιστική εισαγωγή στοιχείων, και θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τα επαγγελματικά πρότυπα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, προτείνεται η ενίσχυση και βελτιστοποίηση των τρεχουσών ενεργειών της Επιτροπής. Αυτό πρακτικά σημαίνει:
-Βελτίωση των εργαλείων για την τόνωση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις νομοθετικές διατάξεις
-Προώθηση της ήδη υπάρχουσας διεθνούς συνεργασίας σε θέματα καλής διαβίωσης των ζώων
-Παροχή καλύτερης ενημέρωσης στους καταναλωτές και εκπόνηση μελετών εκεί όπου φαίνεται ότι η καλή διαβίωση των ζώων αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.
econews.gr

Σχόλια